051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7783 تاریخ: 1398/11/29 نام‌خانوادگی: کیوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  پیش فروش / واحد عظیمیان دهخدا 1 معرفی ش...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7782 تاریخ: 1398/11/29 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفریان

 • فروش
  شناسه: 7779 تاریخ: 1398/11/28 نام‌خانوادگی: عامل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای ساجدی معرفی شد بازدید 6.5 بعدا...

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7776 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: دانشمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7775 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: صباغی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7774 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: شیرزاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 3
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7772 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: دیوار شهرستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد جعفریان

 • فروش
  شناسه: 7771 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: شرقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفریان

 • فروش
  شناسه: 7770 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفریان

 • فروش
  شناسه: 7769 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: ملایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفریان

 • فروش
  شناسه: 7768 تاریخ: 1398/11/27 نام‌خانوادگی: گودرزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اسماعیل زاده امیر معزی 3 معرفی شد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7767 تاریخ: 1398/11/26 نام‌خانوادگی: خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد همکف یا با آسانسور

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7766 تاریخ: 1398/11/26 نام‌خانوادگی: شرقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفریان بازدید فردا شب

 • فروش
  شناسه: 7765 تاریخ: 1398/11/26 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید تا 1 م 4 سال ساخت

 • فروش
  شناسه: 7763 تاریخ: 1398/11/26 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,050,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,050,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات