051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5760 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: خانم شعرخوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5753 تاریخ: 1397/09/04 نام‌خانوادگی: دانایی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد حسن زاده رو میخاد بازدید کنه

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5751 تاریخ: 1397/09/02 نام‌خانوادگی: صادقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5747 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: ادیب ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد صفار بازدید شد

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5746 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: . ‌معرف: آگهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه
  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5745 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: ادیب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5744 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: آگهی دیوار ‌معرف: آپارتمان شبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5743 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: بهشتیان ‌معرف: آقای سلیمانی رضوی 39 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5742 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: خانم موسوی ‌معرف: آپارتمان شبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5739 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: خانم پیروی ‌معرف: سمت سجاد شهر: مشهد منطقه: سجاد متراژ: 180 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  سمت سجاد

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5737 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: انصاری ‌معرف: سمت عطار شهر: مشهد منطقه: کلاهدوز متراژ: 200 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5736 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: قاضی زاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد گلریز رو برای بازدید

 • فروش
  شناسه: 5734 تاریخ: 1397/08/28 نام‌خانوادگی: تلفنی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 0
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دکتر صفار بازدیدساعت6

 • فروش
  شناسه: 5733 تاریخ: 1397/08/28 نام‌خانوادگی: خانم اخلاقی پور ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85
  تعداد بازدید: 1
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دکتر صفار برای بازدید ساعت 6.15

 • فروش
  شناسه: 5732 تاریخ: 1397/08/27 نام‌خانوادگی: داورپناه ‌معرف: دهخدا 5 روبه رو واحد دهخدا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات