051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5897 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: رخشانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد 180 متر

 • فروش
  شناسه: 5893 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  ملک فروشی در الهیه دارد ، فروش یا معاوضه...

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5892 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: خیاط زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 500,000,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  خواهان پیلوت صد متر به بالا ، جنوبی، جهت...

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5887 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 150,000,000
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5881 تاریخ: 1397/10/21 نام‌خانوادگی: ابراهیم بای شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5871 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: اعتماد زاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  اوایل رضا شهر- شیردل وبرادران بازدید شد

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5870 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: مرادیان ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد مهندس مرادی - رضا شهرم میخاد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5869 تاریخ: 1397/10/18 نام‌خانوادگی: فتح آبادی شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5862 تاریخ: 1397/10/17 نام‌خانوادگی: حسن خانی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180
  تعداد بازدید: 1
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  برای بازدید خیام

 • فروش
  شناسه: 5860 تاریخ: 1397/10/16 نام‌خانوادگی: خانم امینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5855 تاریخ: 1397/10/13 نام‌خانوادگی: ی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5854 تاریخ: 1397/10/12 نام‌خانوادگی: باروح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد در یک ساختمان

 • فروش
  شناسه: 5853 تاریخ: 1397/10/11 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5849 تاریخ: 1397/10/09 نام‌خانوادگی: رضوانی ‌معرف: آپارتمان خیام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5844 تاریخ: 1397/10/08 نام‌خانوادگی: قادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات