051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6276 تاریخ: 1398/01/30 نام‌خانوادگی: برهانی ‌معرف: منزل 05138554588 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  ملک آقای لطفی و آقای فدایی رضوی 18 معرفی...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6274 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 115 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  115 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6273 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: سپانلو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6271 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6269 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: مهدوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6264 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: ثابتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6263 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: یعقوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6258 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: زرچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان آپارتمان صفر در محدوده رضوی 24 و ...

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6256 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: بیک خراسانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6252 تاریخ: 1398/01/27 نام‌خانوادگی: خانم محبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  ترجیحا همکف یا پیلوت / سال ساخت بالا نبا...

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6251 تاریخ: 1398/01/27 نام‌خانوادگی: فاضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6245 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: فهیم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 580,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  580,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6243 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: حاجی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6237 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  تک واحدی صفر

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6233 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات