051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6230 تاریخ: 1398/01/24 نام‌خانوادگی: نجیب زادگان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 480,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  80 تا 100 متر / بدون آسانسور تا طبقه دو

  480,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6229 تاریخ: 1398/01/24 نام‌خانوادگی: فرقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6228 تاریخ: 1398/01/24 نام‌خانوادگی: غفاریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6227 تاریخ: 1398/01/24 نام‌خانوادگی: توسلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6225 تاریخ: 1398/01/23 نام‌خانوادگی: قربانیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6224 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: فعلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6222 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: مهدوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  صفر یا یکی دو سال ساخت

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6221 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: عبداللهیان بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6217 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: قانع شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6214 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6212 تاریخ: 1398/01/21 نام‌خانوادگی: گلابچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6209 تاریخ: 1398/01/21 نام‌خانوادگی: کهندل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6207 تاریخ: 1398/01/21 نام‌خانوادگی: دانش پژوه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  هفت تیر 15 /900 متر عرصه 9 واحد / 112 مت...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6205 تاریخ: 1398/01/21 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160
  تعداد بازدید: 3
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  نقد 1100 دارند

 • فروش
  شناسه: 6204 تاریخ: 1398/01/20 نام‌خانوادگی: بشیر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات