051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5842 تاریخ: 1397/10/08 نام‌خانوادگی: حشمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5840 تاریخ: 1397/10/07 نام‌خانوادگی: میراخوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب-

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5839 تاریخ: 1397/10/07 نام‌خانوادگی: آقاسی زاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 170 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بازدید مهندس مرادی انجام شد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5838 تاریخ: 1397/10/06 نام‌خانوادگی: سپهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5837 تاریخ: 1397/10/06 نام‌خانوادگی: خانم کورش فرشیدیان فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5835 تاریخ: 1397/10/06 نام‌خانوادگی: گلدادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5828 تاریخ: 1397/10/01 نام‌خانوادگی: خانم تهرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5821 تاریخ: 1397/09/29 نام‌خانوادگی: عطاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5810 تاریخ: 1397/09/24 نام‌خانوادگی: حقیقی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  برای واحدهای خیام

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5807 تاریخ: 1397/09/22 نام‌خانوادگی: کاظمی ‌معرف: مغازه دارند در حاشیه رضا شهر اصالتا یزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اهنچیان و لطفی بازدید شد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5806 تاریخ: 1397/09/22 نام‌خانوادگی: موسوی ‌معرف: آپارتمان دهخدا 11 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5805 تاریخ: 1397/09/22 نام‌خانوادگی: کتابداری ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  استاد حامد بیشتر میخان

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5804 تاریخ: 1397/09/21 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5794 تاریخ: 1397/09/17 نام‌خانوادگی: شاندیزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 480,000,000
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  480,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5791 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: رضوی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 470,000,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بازدید واحد حسن زاده وصنعتگر برای جمعه

  470,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات