051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7711 تاریخ: 1398/11/16 نام‌خانوادگی: خرقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ساجدی بازدید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7710 تاریخ: 1398/11/16 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ساجدی و نقیبی معرفی شد ُ بعدازظهر ب...

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7708 تاریخ: 1398/11/15 نام‌خانوادگی: مشکانی ‌معرف: ورزش یونا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  خاقانی 7 پلاک 208 طبقه 4

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7698 تاریخ: 1398/11/13 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه واحد حدود 100 متر در یک ساختمان میخوا...

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7697 تاریخ: 1398/11/13 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  09158211500

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7693 تاریخ: 1398/11/12 نام‌خانوادگی: شمشه ای شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای ساجدی بازدید شد واحد نقیبی و ا...

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7687 تاریخ: 1398/11/10 نام‌خانوادگی: حقیقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  تک واحدی / واحد ملک زاده و زرمهر معرفی ش...

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7681 تاریخ: 1398/11/10 نام‌خانوادگی: حسین پور ‌معرف: ذکریا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7667 تاریخ: 1398/11/08 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170
  تعداد بازدید: 5
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد سند گل زیر فی میخاد

 • فروش
  شناسه: 7666 تاریخ: 1398/11/07 نام‌خانوادگی: هروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  500 نقد

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7664 تاریخ: 1398/11/07 نام‌خانوادگی: اسدپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,700,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد 100 و 140 متری

  2,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7655 تاریخ: 1398/11/05 نام‌خانوادگی: خانم رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  ( پول دارند خواهان رهن کردن ملک و دریافت...

 • فروش
  شناسه: 7654 تاریخ: 1398/11/05 نام‌خانوادگی: کهربایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد چینسری معرفی شد

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7651 تاریخ: 1398/11/04 نام‌خانوادگی: آقای ناصری ‌معرف: کرمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 140,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7648 تاریخ: 1398/11/02 نام‌خانوادگی: رئوفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات