051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5692 تاریخ: 1397/08/08 نام‌خانوادگی: اسماعیلی ‌معرف: باجناق عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  با 15 متر حاشیه

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5690 تاریخ: 1397/08/07 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5679 تاریخ: 1397/08/03 نام‌خانوادگی: علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5678 تاریخ: 1397/08/01 نام‌خانوادگی: روشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5677 تاریخ: 1397/08/01 نام‌خانوادگی: فدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 3
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5671 تاریخ: 1397/07/28 نام‌خانوادگی: نظری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180
  تعداد بازدید: 1
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  مورد نیک باف 180متری

 • فروش
  شناسه: 5668 تاریخ: 1397/07/26 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5664 تاریخ: 1397/07/25 نام‌خانوادگی: گلشن ‌معرف: سایت دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  200متر به بالا حاشیه بلوار نباشد- رضوی 3...

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5658 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: احمد فیض محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تو هنرستان دارند

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5656 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5655 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: خواب نما شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5654 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: هاشم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5651 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: طاهری از تهران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  مسن طبقه یک یا با اسانسور- ملکی باشد

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5650 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: ناظمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  تلفنی تماس گرتند

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5649 تاریخ: 1397/07/21 نام‌خانوادگی: کلانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات