051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7589 تاریخ: 1398/10/19 نام‌خانوادگی: کلالی ‌معرف: 09151174250خانم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد احمد زاده معرفی شد

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7579 تاریخ: 1398/10/18 نام‌خانوادگی: نجات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7577 تاریخ: 1398/10/18 نام‌خانوادگی: رمضانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ساجدی معرفی شد

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7574 تاریخ: 1398/10/17 نام‌خانوادگی: رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان 150 متر پیش فروش

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7571 تاریخ: 1398/10/17 نام‌خانوادگی: نجفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد صفری زاده معرفی شد

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7570 تاریخ: 1398/10/17 نام‌خانوادگی: خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد امینی و زائریان معرفی شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7562 تاریخ: 1398/10/14 نام‌خانوادگی: کلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 9
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت سرمایه گذاری

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7553 تاریخ: 1398/10/12 نام‌خانوادگی: شاکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 9
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رضوی باردید شد

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7552 تاریخ: 1398/10/12 نام‌خانوادگی: خانم برهانی فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد 90 متری به بالا / یکی همک...

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7551 تاریخ: 1398/10/12 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7550 تاریخ: 1398/10/11 نام‌خانوادگی: عربی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  فقط پیش فروش نقدی 700 م

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7549 تاریخ: 1398/10/11 نام‌خانوادگی: تقی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 11
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7548 تاریخ: 1398/10/11 نام‌خانوادگی: عجمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید تا 600 سال ساخت پایین / واحد...

 • فروش
  شناسه: 7540 تاریخ: 1398/10/09 نام‌خانوادگی: خواجه ای شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  ملک در جواهر ده دارند

 • فروش
  شناسه: 7536 تاریخ: 1398/10/08 نام‌خانوادگی: نوروزیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات