051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5771 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: وحیدی شیشه بری نبش خاقانی 10 ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد شبانی زکریا برای بازدید بعدالظهر سا...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5769 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 9,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  5 یا 6 واحدی یکجا

  9,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5768 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: عرفانی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد خیام بازدید شد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5767 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: وزیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5765 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5764 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: بنکدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

 • فروش
  شناسه: 5763 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: خانم بینا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 420,000,000
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  420,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5760 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: خانم شعرخوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5753 تاریخ: 1397/09/04 نام‌خانوادگی: دانایی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد حسن زاده رو میخاد بازدید کنه

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5751 تاریخ: 1397/09/02 نام‌خانوادگی: صادقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5747 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: ادیب ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد صفار بازدید شد

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5746 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: . ‌معرف: آگهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه
  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5745 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: ادیب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5744 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: آگهی دیوار ‌معرف: آپارتمان شبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5743 تاریخ: 1397/09/01 نام‌خانوادگی: بهشتیان ‌معرف: آقای سلیمانی رضوی 39 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات