051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5589 تاریخ: 1397/07/03 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5587 تاریخ: 1397/07/02 نام‌خانوادگی: ظهوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دارند بین رضوی 16 وچهاررا 80متری

 • فروش
  شناسه: 5584 تاریخ: 1397/07/01 نام‌خانوادگی: ملت پرست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 11
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5579 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: محمدنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5578 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: یوسفی مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5574 تاریخ: 1397/06/26 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5565 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: خانم پوری ‌معرف: ویلایی رضوی 22.4 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 12
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان تراس دار

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5561 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: خانم غفاریان ‌معرف: 09331665794 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  پیش فروش

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5560 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: دلیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  خریدار واقعی

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5557 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: شیردل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5556 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 7
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5555 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: پورباقر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 7
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5554 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: مهران پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5553 تاریخ: 1397/06/21 نام‌خانوادگی: سلیمانی تایباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5551 تاریخ: 1397/06/21 نام‌خانوادگی: خانم زمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 مبلغ: 330,000,000
  تعداد بازدید: 7
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  330,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات