051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6161 تاریخ: 1398/01/12 نام‌خانوادگی: مهدی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6157 تاریخ: 1398/01/11 نام‌خانوادگی: شکوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6156 تاریخ: 1398/01/10 نام‌خانوادگی: حبیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6155 تاریخ: 1398/01/10 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6154 تاریخ: 1398/01/08 نام‌خانوادگی: جمعه پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6151 تاریخ: 1398/01/07 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6150 تاریخ: 1398/01/06 نام‌خانوادگی: خانم جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه واحد آپارتمان یا ویلایی

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6148 تاریخ: 1398/01/06 نام‌خانوادگی: فاطمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 340,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  حداکثر سال ساخت 15 سال/ وام مسکن اول/ طب...

  340,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6147 تاریخ: 1398/01/04 نام‌خانوادگی: زارع شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان معاوضه با آپارتمان در صیاد 4 پشت ...

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6145 تاریخ: 1398/01/04 نام‌خانوادگی: غفاریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6143 تاریخ: 1397/12/25 نام‌خانوادگی: خانم قربانیان ‌معرف: آپارتمان لطفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6138 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6136 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: خانم محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6131 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای دکتر حسینی بازدید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6130 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: محمد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات