051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5511 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: خوارزمی ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 170 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5510 تاریخ: 1397/06/05 نام‌خانوادگی: آقازاده ‌معرف: دهخدای12 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5509 تاریخ: 1397/06/04 نام‌خانوادگی: خانم احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه سوم مشکلی ندارند

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5508 تاریخ: 1397/06/03 نام‌خانوادگی: خواب نما شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5507 تاریخ: 1397/06/03 نام‌خانوادگی: صابرحسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5506 تاریخ: 1397/06/03 نام‌خانوادگی: خانم وطن دوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 180,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5504 تاریخ: 1397/06/02 نام‌خانوادگی: قرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5498 تاریخ: 1397/05/30 نام‌خانوادگی: توفیقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5497 تاریخ: 1397/05/30 نام‌خانوادگی: ازغندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  حاشیه بلوار

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5496 تاریخ: 1397/05/29 نام‌خانوادگی: سهرابیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5494 تاریخ: 1397/05/29 نام‌خانوادگی: خانم فرهمند ‌معرف: رضوی9 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5493 تاریخ: 1397/05/28 نام‌خانوادگی: روح افزا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5492 تاریخ: 1397/05/27 نام‌خانوادگی: چرمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5491 تاریخ: 1397/05/26 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5488 تاریخ: 1397/05/25 نام‌خانوادگی: نجف زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  برای حاج خانم حاج آقا