051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6901 تاریخ: 1398/04/23 نام‌خانوادگی: چنگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خواهان خرید واحد ویلایی جهت ساخت در محدو...

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6889 تاریخ: 1398/04/21 نام‌خانوادگی: . ‌معرف: مانیشن-صارمی 3 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6880 تاریخ: 1398/04/20 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6875 تاریخ: 1398/04/19 نام‌خانوادگی: مومنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد قلعه جویی رضوی 6 معرفی شد

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6821 تاریخ: 1398/04/11 نام‌خانوادگی: اخوی زاده ‌معرف: 09151156146 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت و تراکم متوسط باشد 8 واحد 90 م...

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6788 تاریخ: 1398/04/08 نام‌خانوادگی: زلیخایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  ویلایی

  3 واحد یکجا

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6752 تاریخ: 1398/04/04 نام‌خانوادگی: نظافت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حتما 6 واحد از یک مجموعه باشد

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6749 تاریخ: 1398/04/04 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6726 تاریخ: 1398/04/02 نام‌خانوادگی: مولایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حاشیه رضوی

 • فروش
  شناسه: 6687 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: خنجری ‌معرف: سازنده زکریا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6679 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: طالبیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6666 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6628 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6625 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: صانعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سیدرضی22 -250 متری تراکم متوسط 3.5 میلیا...

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6565 تاریخ: 1398/03/16 نام‌خانوادگی: واحدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,300,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات