051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6455 تاریخ: 1398/02/29 نام‌خانوادگی: رئوف ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 3,500,000
  تعداد بازدید: 0
  300 متر طبقه

  ویلایی

  واحد توکلی بازدید شد

  3,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6452 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: هاشمیه متراژ: 250 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  باهنر هاشمیه

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6442 تاریخ: 1398/02/27 نام‌خانوادگی: ب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  500 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی علیزاده صارمی بازدید شد

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6426 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: دلشاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 6411 تاریخ: 1398/02/21 نام‌خانوادگی: فرازنه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6409 تاریخ: 1398/02/21 نام‌خانوادگی: نورآبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 0
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت استفاده

 • فروش
  شناسه: 6404 تاریخ: 1398/02/20 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  ویلایی

  نژاد ادرس داده شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6372 تاریخ: 1398/02/14 نام‌خانوادگی: خباز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6370 تاریخ: 1398/02/13 نام‌خانوادگی: جوینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6368 تاریخ: 1398/02/12 نام‌خانوادگی: جوینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خونه یوسف علیزاده ادرس داده شد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6367 تاریخ: 1398/02/11 نام‌خانوادگی: آقای بازیان فرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت ساخت

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6365 تاریخ: 1398/02/11 نام‌خانوادگی: سلطانی ‌معرف: سازنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت ساخت

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6348 تاریخ: 1398/02/09 نام‌خانوادگی: هراتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  500 متر طبقه

  ویلایی

  500 متری جهت ساخت و ساز

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6346 تاریخ: 1398/02/09 نام‌خانوادگی: خانم مقدم شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 150 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  ویلایی

  دفتر کار-حاشیه-کرکره برقی

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6341 تاریخ: 1398/02/08 نام‌خانوادگی: قدیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,200,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات