051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7391 تاریخ: 1398/08/28 نام‌خانوادگی: سیاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7381 تاریخ: 1398/08/23 نام‌خانوادگی: رستم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7300 تاریخ: 1398/07/23 نام‌خانوادگی: خانم طاهر سیما شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  همسر09151130012 عطایی خریدار واقعی

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7252 تاریخ: 1398/07/10 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,400,000
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  ویلایی

  واحد دکتر گلدانی ادرس داده شد

  1,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7248 تاریخ: 1398/07/08 نام‌خانوادگی: سرفراز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7195 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: بخشنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد آقای علوی پیروزی 15/1 معرفی شد

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7194 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: کهنسال شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد آقای علوی پیروزی 15/1 معرفی شد

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7178 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: ابطحی ‌معرف: نوفل 6.1 پ 72 300 متری جنوبی دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  500 متر طبقه

  ویلایی

  کریمی انوری بازدید شد

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7174 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: بخشنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000
  تعداد بازدید: 11
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7168 تاریخ: 1398/06/09 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 7,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  500 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار حاشیه رضوی

  7,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7144 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: عقیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد آقای یمینی معرفی شد / ملک آقای عقیل...

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7087 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: دشتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7072 تاریخ: 1398/05/16 نام‌خانوادگی: سپهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,400,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7024 تاریخ: 1398/05/09 نام‌خانوادگی: ابراهیمی مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  هیئت علمی

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6985 تاریخ: 1398/05/05 نام‌خانوادگی: ادیبان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  خرید تا 3 میلیارد