051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7195 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: بخشنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد آقای علوی پیروزی 15/1 معرفی شد

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7194 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: کهنسال شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد آقای علوی پیروزی 15/1 معرفی شد

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7178 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: ابطحی ‌معرف: نوفل 6.1 پ 72 300 متری جنوبی دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  500 متر طبقه

  ویلایی

  کریمی انوری بازدید شد

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7174 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: بخشنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 2,000,000
  تعداد بازدید: 3
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7168 تاریخ: 1398/06/09 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 7,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  500 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار حاشیه رضوی

  7,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7144 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: عقیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد آقای یمینی معرفی شد / ملک آقای عقیل...

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7087 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: دشتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7072 تاریخ: 1398/05/16 نام‌خانوادگی: سپهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,400,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7024 تاریخ: 1398/05/09 نام‌خانوادگی: ابراهیمی مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  هیئت علمی

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6985 تاریخ: 1398/05/05 نام‌خانوادگی: ادیبان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  خرید تا 3 میلیارد

 • فروش
  شناسه: 6984 تاریخ: 1398/05/05 نام‌خانوادگی: مودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 6971 تاریخ: 1398/05/03 نام‌خانوادگی: مختاری ‌معرف: دوست رستمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 7
  500 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار ویلایی جهت شرکت رحیم پور .

 • فروش
  شناسه: 6970 تاریخ: 1398/05/03 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  سازنده خواهان مشارکت در محدوده پیروزی و ...

 • فروش
  شناسه: 6962 تاریخ: 1398/05/02 نام‌خانوادگی: غیاثی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ملک رجعتی و مقدم معرفی شد

 • فروش
  شناسه: 6960 تاریخ: 1398/05/01 نام‌خانوادگی: محمد پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  خواهان مشارکت ( سازنده )