051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5518 تاریخ: 1397/06/09 نام‌خانوادگی: نوری ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو یا سه واحدی

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5512 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: دارچینی ‌معرف: ساختمان نوکار واحد دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5505 تاریخ: 1397/06/02 نام‌خانوادگی: توسلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 10
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5495 تاریخ: 1397/05/29 نام‌خانوادگی: عبداللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 9
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5490 تاریخ: 1397/05/26 نام‌خانوادگی: راهوی زاده ‌معرف: ابوطالب ملک دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5489 تاریخ: 1397/05/25 نام‌خانوادگی: امیرفخریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5487 تاریخ: 1397/05/24 نام‌خانوادگی: مرادی ‌معرف: سازنده الهیه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5481 تاریخ: 1397/05/23 نام‌خانوادگی: مهندس شبگرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض10متر برای ساخت

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5480 تاریخ: 1397/05/22 نام‌خانوادگی: منزل آبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5479 تاریخ: 1397/05/22 نام‌خانوادگی: چراغچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5475 تاریخ: 1397/05/20 نام‌خانوادگی: خانم رضوی ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5469 تاریخ: 1397/05/19 نام‌خانوادگی: ایمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5464 تاریخ: 1397/05/18 نام‌خانوادگی: بروشکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5460 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: آقای روشن ‌معرف: نوفل14 واحد 120متری دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5457 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: خانم کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات