051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5159 تاریخ: 1397/03/24 نام‌خانوادگی: استیری ‌معرف: مهران نژاد09155006800 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  احمد آباد میشینن

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5158 تاریخ: 1397/03/24 نام‌خانوادگی: داروغه ‌معرف: اسلام خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 14
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5156 تاریخ: 1397/03/23 نام‌خانوادگی: شمسی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت نشستن

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5155 تاریخ: 1397/03/23 نام‌خانوادگی: اردکانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5149 تاریخ: 1397/03/23 نام‌خانوادگی: آقای علیخان زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 14
  510 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

 • فروش
  شناسه: 5147 تاریخ: 1397/03/22 نام‌خانوادگی: خانم سیم کش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5142 تاریخ: 1397/03/22 نام‌خانوادگی: ترابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت ساخت به فی

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5135 تاریخ: 1397/03/21 نام‌خانوادگی: اکبرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5134 تاریخ: 1397/03/21 نام‌خانوادگی: طهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5131 تاریخ: 1397/03/21 نام‌خانوادگی: آقای برقچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سازنده

 • فروش
  شناسه: 5078 تاریخ: 1397/03/12 نام‌خانوادگی: رجبی ‌معرف: 09155825171پدر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  آدرس داده شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5076 تاریخ: 1397/03/12 نام‌خانوادگی: مومن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5073 تاریخ: 1397/03/11 نام‌خانوادگی: رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,400,000,000
  تعداد بازدید: 12
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5072 تاریخ: 1397/03/11 نام‌خانوادگی: ابراهیمی ‌معرف: کاشمر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بر 10 متر جهت ساخت

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5069 تاریخ: 1397/03/11 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 500 مبلغ: 2,300,000,000
  تعداد بازدید: 13
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت

  2,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات