051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 4995 تاریخ: 1397/02/28 نام‌خانوادگی: قارونی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دوطبقه یا دو واحد از سه واحد/0915...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4991 تاریخ: 1397/02/28 نام‌خانوادگی: طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4983 تاریخ: 1397/02/27 نام‌خانوادگی: پدرام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  برای سرمایه گذاری

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4979 تاریخ: 1397/02/26 نام‌خانوادگی: زمان زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  یا آپارتمان تک واحدی

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4974 تاریخ: 1397/02/25 نام‌خانوادگی: آقای عاشورزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 10
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4972 تاریخ: 1397/02/25 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4962 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: ایرانپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4960 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: یوسفی ‌معرف: سازنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4957 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: امیدخدا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4944 تاریخ: 1397/02/21 نام‌خانوادگی: اخوان ‌معرف: خواهان موردصارمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4939 تاریخ: 1397/02/20 نام‌خانوادگی: وصالی ‌معرف: خواهان مولانا3 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 4938 تاریخ: 1397/02/20 نام‌خانوادگی: قائمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4936 تاریخ: 1397/02/20 نام‌خانوادگی: جلاییان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4923 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: سیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه 2

  ویلایی

  دوطبقه تمیز -پسر09153593790

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4922 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: فرامرز آپارتمان دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات