051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7625 تاریخ: 1398/10/28 نام‌خانوادگی: هاشمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 102
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7609 تاریخ: 1398/10/25 نام‌خانوادگی: حاجی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 102
  متر طبقه

  باب مغازه

  تعویض روغنی

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7265 تاریخ: 1398/07/14 نام‌خانوادگی: هاشمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50
  تعداد بازدید: 119
  50 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7030 تاریخ: 1398/05/10 نام‌خانوادگی: طیرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 120
  متر طبقه

  باب مغازه

  حاشیه بلوار رضوی

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6955 تاریخ: 1398/04/31 نام‌خانوادگی: مودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 121
  متر طبقه

  باب مغازه

  خواهان خرید واحد ویلایی آقای اکبری دهخدا...

 • فروش
  شناسه: 6745 تاریخ: 1398/04/04 نام‌خانوادگی: خانم کدخدایی شهر: مشهد منطقه: پیروزی متراژ: 20 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 132
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  خرید مغازه حاشیه پیروزی یا رضوی جهت سرما...

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6714 تاریخ: 1398/04/01 نام‌خانوادگی: خانم حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 142
  متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6514 تاریخ: 1398/03/05 نام‌خانوادگی: صداقتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 134
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6328 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: باقری ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: احمدآباد
  تعداد بازدید: 141
  متر طبقه

  باب مغازه

  مغازه پنجراه ابومسلم- مغازه ولایتی 09155...

 • فروش
  شناسه: 6172 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: نیک نام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 141
  متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6140 تاریخ: 1397/12/22 نام‌خانوادگی: استیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 142
  متر طبقه

  باب مغازه

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5611 تاریخ: 1397/07/11 نام‌خانوادگی: دانشور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 153
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  ترجیحا سند دار تجاری دائم

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4934 تاریخ: 1397/02/19 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 169
  30 متر طبقه

  باب مغازه

  تجاری دائم جهت آبمیوه بستنی

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3535 تاریخ: 1396/03/08 نام‌خانوادگی: دانش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 20 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 185
  20 متر طبقه

  باب مغازه

  تجاری حاشیه

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات