051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6328 تاریخ: 1398/02/07 نام‌خانوادگی: باقری ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: احمد آباد
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  تجاری

  مغازه پنجراه ابومسلم- مغازه ولایتی 09155...

 • فروش
  شناسه: 6172 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: نیک نام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6140 تاریخ: 1397/12/22 نام‌خانوادگی: استیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5611 تاریخ: 1397/07/11 نام‌خانوادگی: دانشور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 23
  30 متر طبقه

  تجاری

  ترجیحا سند دار تجاری دائم

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4934 تاریخ: 1397/02/19 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 36
  30 متر طبقه

  تجاری

  تجاری دائم جهت آبمیوه بستنی

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3535 تاریخ: 1396/03/08 نام‌خانوادگی: دانش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 20 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 41
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری حاشیه

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات