051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 11917 تاریخ: 1402/06/26 نام‌خانوادگی: دانشور ‌معرف: کوثر 7.2 پ 29 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 11888 تاریخ: 1402/06/09 نام‌خانوادگی: محسنی ‌معرف: نبش محدثی فر 5 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  مشارکت

  سمت استاد حامد یا حاشیه کلانتری

 • فروش
  شناسه: 11823 تاریخ: 1402/05/14 نام‌خانوادگی: شجاعی ‌معرف: هفت تیر 3 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300
  تعداد بازدید: 6
  300 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 11053 تاریخ: 1401/09/12 نام‌خانوادگی: سلطانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  مشارکت

  مشارکت با پروانه

 • فروش
  شناسه: 10712 تاریخ: 1401/06/10 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  مشارکت

  مشارکت

 • فروش
  شناسه: 8669 تاریخ: 1399/07/21 نام‌خانوادگی: یونسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 129
  510 متر طبقه

  مشارکت

  حاشیه یا سر نبش

 • فروش
  شناسه: 8507 تاریخ: 1399/05/25 نام‌خانوادگی: ایروانی ‌معرف: هنرستان - هفت تیر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 157
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 8369 تاریخ: 1399/04/11 نام‌خانوادگی: حسن زاده ‌معرف: الهیه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 144
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 8044 تاریخ: 1399/02/25 نام‌خانوادگی: بیک نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 166
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7802 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: رباط جزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 177
  متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7699 تاریخ: 1398/11/13 نام‌خانوادگی: خادمی ‌معرف: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 200
  500 متر طبقه

  مشارکت

  واحد اولیایی معرفی شذ

 • فروش
  شناسه: 7567 تاریخ: 1398/10/15 نام‌خانوادگی: سندگل ‌معرف: سازنده خاقانی 5 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 202
  500 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7441 تاریخ: 1398/09/12 نام‌خانوادگی: ثنایی شرکت مهندسی پارسیس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 193
  500 متر طبقه

  مشارکت

  250 یا 500 متری