051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 8669 تاریخ: 1399/07/21 نام‌خانوادگی: یونسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 57
  510 متر طبقه

  مشارکت

  حاشیه یا سر نبش

 • فروش
  شناسه: 8507 تاریخ: 1399/05/25 نام‌خانوادگی: ایروانی ‌معرف: هنرستان - هفت تیر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 88
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 8369 تاریخ: 1399/04/11 نام‌خانوادگی: حسن زاده ‌معرف: الهیه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 82
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 8044 تاریخ: 1399/02/25 نام‌خانوادگی: بیک نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 99
  250 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7802 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: رباط جزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 104
  متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7699 تاریخ: 1398/11/13 نام‌خانوادگی: خادمی ‌معرف: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 133
  500 متر طبقه

  مشارکت

  واحد اولیایی معرفی شذ

 • فروش
  شناسه: 7567 تاریخ: 1398/10/15 نام‌خانوادگی: سندگل ‌معرف: سازنده خاقانی 5 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 134
  500 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7441 تاریخ: 1398/09/12 نام‌خانوادگی: ثنایی شرکت مهندسی پارسیس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 124
  500 متر طبقه

  مشارکت

  250 یا 500 متری