051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7802 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: رباط جزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7699 تاریخ: 1398/11/13 نام‌خانوادگی: خادمی ‌معرف: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 8
  500 متر طبقه

  مشارکت

  واحد اولیایی معرفی شذ

 • فروش
  شناسه: 7567 تاریخ: 1398/10/15 نام‌خانوادگی: سندگل ‌معرف: سازنده خاقانی 5 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 17
  500 متر طبقه

  مشارکت

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7441 تاریخ: 1398/09/12 نام‌خانوادگی: ثنایی شرکت مهندسی پارسیس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 17
  500 متر طبقه

  مشارکت

  250 یا 500 متری