051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000

توضیحات: تجاری جهت خیاطی

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5306
تاریخ: 1397/04/15
نام‌خانوادگی: نعمتی
متراژ: 20
رهن: 5,000,000
اجاره: 1,500,000
توضیحات: تجاری جهت خیاطی

خواسته‌های‌مشابه