051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000

توضیحات: جهت مسافرت

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5675
تاریخ: 1397/07/30
نام‌خانوادگی: زینتی
متراژ: 50
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,000,000
تعدادنفرات: 3
توضیحات: جهت مسافرت

خواسته‌های‌مشابه