051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,100,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5787
تاریخ: 1397/09/14
نام‌خانوادگی: طاهرنیا
متراژ: 150
مبلغ: 1,100,000,000

خواسته‌های‌مشابه