051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 650,000,000  

توضیحات: واحد رستگار مقدم رضوی 28 بازدید شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7787
تاریخ: 1398/11/30
نام‌خانوادگی: ناصری
مبلغ: 650,000,000
توضیحات: واحد رستگار مقدم رضوی 28 بازدید شد

خواسته‌های‌مشابه