051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,100,000,000  

توضیحات: طبقات بالاتر

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7793
تاریخ: 1398/12/01
نام‌خانوادگی: عظیمی
متراژ: 100
مبلغ: 1,100,000,000
توضیحات: طبقات بالاتر

خواسته‌های‌مشابه