051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 500,000,000  

توضیحات: خواهان واحد جعفریان

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7794
تاریخ: 1398/12/01
نام‌خانوادگی: حمید زاده
مبلغ: 500,000,000
توضیحات: خواهان واحد جعفریان

خواسته‌های‌مشابه

فروش
شناسه: 543 تاریخ: 1394/03/25 نام‌خانوادگی: صحبت متراژ: 150 مبلغ: 500,000,000 تعداد: 0
تعداد بازدید: 75
150 متر طبقه

آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 500,000,000   جزئیات