051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,200,000,000  

توضیحات: واحد ساجدی بازدید شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7796
تاریخ: 1398/12/02
نام‌خانوادگی: سلطان محمدی کاخک
معرف: 09153758034 خواهر
متراژ: 100
مبلغ: 1,200,000,000
توضیحات: واحد ساجدی بازدید شد

خواسته‌های‌مشابه