051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,000,000,000  

توضیحات: واحد آقای ساجدی بازدید شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7797
تاریخ: 1398/12/03
نام‌خانوادگی: سعادتی
مبلغ: 1,000,000,000
توضیحات: واحد آقای ساجدی بازدید شد

خواسته‌های‌مشابه