051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,400,000,000  

توضیحات: واحد جمی بازدید شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7809
تاریخ: 1398/12/05
نام‌خانوادگی: قمری
متراژ: 140
مبلغ: 1,400,000,000
توضیحات: واحد جمی بازدید شد

خواسته‌های‌مشابه