051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,500,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7812
تاریخ: 1398/12/05
نام‌خانوادگی: پاشایی
معرف: دیوار
متراژ: 150
مبلغ: 1,500,000,000

خواسته‌های‌مشابه