051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,100,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7815
تاریخ: 1398/12/06
نام‌خانوادگی: یوسفی
معرف: آپارتمان فرخی ۲۰
متراژ: 110
مبلغ: 1,100,000,000

خواسته‌های‌مشابه