051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 12268 تاریخ: 1403/03/29 نام‌خانوادگی: حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12209 تاریخ: 1403/01/08 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 16
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر شرکت ساختمانی

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12185 تاریخ: 1402/12/02 نام‌خانوادگی: رازقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 28
  30 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار نظارت

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12178 تاریخ: 1402/11/29 نام‌خانوادگی: فنایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 27
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر تبلیغاتی

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12171 تاریخ: 1402/11/24 نام‌خانوادگی: محبوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 200,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 29
  90 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر فنی مهندسی

  200,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12136 تاریخ: 1402/11/07 نام‌خانوادگی: تیموریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 50,000,000 اجاره: 80,000,000
  تعداد بازدید: 35
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  دفترکار پایان کار اداری جهت شرکت حمل و ن...

  50,000,000 رهن 80,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12107 تاریخ: 1402/10/24 نام‌خانوادگی: طوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 12,000,000
  تعداد بازدید: 36
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت آرایشگاه زنانه بدون تابلو

  100,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12081 تاریخ: 1402/10/06 نام‌خانوادگی: بختیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 39
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر کار بدون تابلو محدوده رضاشهر

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12080 تاریخ: 1402/10/05 نام‌خانوادگی: خانم مرادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 39
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11968 تاریخ: 1402/07/17 نام‌خانوادگی: شکفته ‌معرف: شرکت پخش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 500,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 51
  300 متر طبقه

  دفتر کار

  ویلایی موسوی نژاد رو پسندیدن

  500,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11949 تاریخ: 1402/07/08 نام‌خانوادگی: مرتضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 50
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر طراحی سایت

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11939 تاریخ: 1402/07/06 نام‌خانوادگی: خانم خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 57
  130 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت سالن مطالعه

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11914 تاریخ: 1402/06/25 نام‌خانوادگی: زنگنه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 500,000,000 اجاره: 60,000,000
  تعداد بازدید: 53
  300 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار شیرآلات

  500,000,000 رهن 60,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11902 تاریخ: 1402/06/16 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: دفتر خدمات حسابداری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 55
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11898 تاریخ: 1402/06/13 نام‌خانوادگی: خزایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 200,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 53
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات