051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 11949 تاریخ: 1402/07/08 نام‌خانوادگی: مرتضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر طراحی سایت

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11939 تاریخ: 1402/07/06 نام‌خانوادگی: خانم خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 1
  130 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت سالن مطالعه

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11914 تاریخ: 1402/06/25 نام‌خانوادگی: زنگنه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 500,000,000 اجاره: 60,000,000
  تعداد بازدید: 2
  300 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار شیرآلات

  500,000,000 رهن 60,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11902 تاریخ: 1402/06/16 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: دفتر خدمات حسابداری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11898 تاریخ: 1402/06/13 نام‌خانوادگی: خزایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 200,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11864 تاریخ: 1402/05/31 نام‌خانوادگی: علیمرادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 6
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار تاسیساتی

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11770 تاریخ: 1402/04/28 نام‌خانوادگی: سامانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11764 تاریخ: 1402/04/27 نام‌خانوادگی: نخعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 11
  130 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11666 تاریخ: 1402/03/18 نام‌خانوادگی: احراری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11663 تاریخ: 1402/03/17 نام‌خانوادگی: کلیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 14
  500 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت مدرسه - دنبال شریک می گردد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11651 تاریخ: 1402/03/09 نام‌خانوادگی: ارگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 350
  تعداد بازدید: 14
  350 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت سالن حرکات اصلاحی حتما در هر طبقه 3...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11630 تاریخ: 1402/03/03 نام‌خانوادگی: ضربی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 800 رهن: 1,000,000,000 اجاره: 70,000,000
  تعداد بازدید: 15
  800 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر برنامه نویسی

  1,000,000,000 رهن 70,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11550 تاریخ: 1402/02/12 نام‌خانوادگی: وحیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11471 تاریخ: 1402/01/20 نام‌خانوادگی: شاد گل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 14
  30 متر طبقه

  دفتر کار

  کلاس نقاشی

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11447 تاریخ: 1402/01/15 نام‌خانوادگی: رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100
  تعداد بازدید: 14
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت شرکت

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات