051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8459 تاریخ: 1399/05/07 نام‌خانوادگی: خانم دنیوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 130,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 5
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  آرایشگاه

  130,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8288 تاریخ: 1399/03/29 نام‌خانوادگی: سراج شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 11
  200 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت تولید زونکن خالصی بازدید شد

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8264 تاریخ: 1399/03/26 نام‌خانوادگی: خواهان دفتر کار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر شرکت ساختمانی

  100,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8245 تاریخ: 1399/03/24 نام‌خانوادگی: باقریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  دفتر کار

  خواهان واحد خالصی جهت شرکت نیمه دولتی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8235 تاریخ: 1399/03/23 نام‌خانوادگی: دم شناس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر سرمایه گذاری

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8119 تاریخ: 1399/03/06 نام‌خانوادگی: سعیدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8033 تاریخ: 1399/02/24 نام‌خانوادگی: خانم عابدین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 17
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت آرایشگاه زنانه

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8018 تاریخ: 1399/02/22 نام‌خانوادگی: عرفانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 15
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت انبار پوشاک

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7921 تاریخ: 1399/02/06 نام‌خانوادگی: خسروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 23
  متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر مهندسی بدون تابلو

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7820 تاریخ: 1398/12/09 نام‌خانوادگی: سهرابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 31
  130 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار-مرغداری

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7723 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: محرابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 32
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت زیبایی ( لیزر ) واحد مختاری معرفی شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7722 تاریخ: 1398/11/19 نام‌خانوادگی: فروندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 33
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  یا 120 رهن کامل / جهت شرکت کامپیوتری

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7607 تاریخ: 1398/10/24 نام‌خانوادگی: کرامتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 36
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر شرکت حمل و نقل

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7596 تاریخ: 1398/10/21 نام‌خانوادگی: ثانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 39
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت کافی گیم همکف حیاط دار

  40,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7595 تاریخ: 1398/10/21 نام‌خانوادگی: عباسی نژاد / مودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 35
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر امور کشاورزی / واحد رنجبر پیروز...

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات