051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7394 تاریخ: 1398/08/28 نام‌خانوادگی: خدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 0
  60 متر طبقه

  دفتر کار

  خدمات مهد و پیش دبستانی

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7340 تاریخ: 1398/08/06 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  دفتر کار

  موسسه روانشناسی

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7319 تاریخ: 1398/07/29 نام‌خانوادگی: حجری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7314 تاریخ: 1398/07/28 نام‌خانوادگی: نیازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  دفتر کار

  انبار جهت کاغذ

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7303 تاریخ: 1398/07/24 نام‌خانوادگی: طوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 7
  70 متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7299 تاریخ: 1398/07/23 نام‌خانوادگی: هاشم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر کار شرکت حسابداری

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7280 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: مهندس هنرور ‌معرف: دهخدا 1 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر مهندسی-ویلایی یا درب مستقل

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7240 تاریخ: 1398/07/07 نام‌خانوادگی: بلواسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر مهندسی

  5,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7230 تاریخ: 1398/07/03 نام‌خانوادگی: رام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  انبار- قنادی

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7229 تاریخ: 1398/07/03 نام‌خانوادگی: صفار نجیب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 11
  100 متر طبقه

  دفتر کار

  انبار کرایه چی

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7211 تاریخ: 1398/06/28 نام‌خانوادگی: عطایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 14
  80 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت انبار برای کرایه چی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7075 تاریخ: 1398/05/17 نام‌خانوادگی: هادیزاده ‌معرف: مختاری2248 0915510 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200
  تعداد بازدید: 18
  200 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت شرکت

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6983 تاریخ: 1398/05/05 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 15
  50 متر طبقه

  دفتر کار

  جهت دفتر رسانه ادیت فیلم / واحد صفری دلا...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6968 تاریخ: 1398/05/02 نام‌خانوادگی: خانم تاتاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  دفتر کار

  جهت آرایشگاه

  60,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6907 تاریخ: 1398/04/24 نام‌خانوادگی: گیلانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 3,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 21
  متر طبقه

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  3,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات